Publikasjoner

Nye bøker:

“Hva vil vi med fosterdiagnostikken? Fosterdiagnostikkens etikk”

Cappelen Damm Akademisk 2021. Fra forlagets omtale: “Fosterdiagnostikk er den bioteknologien som har vært mest debattert i Norge: Hvor mye skal vi kunne vite om og bestemme over egenskapene til fremtidige barn? Hvilken verdi har et liv med funksjonshemming? Når får et menneskeliv rett til beskyttelse?

Ultralydbildet er for mange «det første møtet» med et fremtidig barn. Men det kan også gi oss vanskelige valg om fremtidig liv og død. Denne boken drøfter de etiske aspektene ved fosterdiagnostikk. Boken presenterer ulike former for fosterdiagnostikk og drøfter disse i lys av fire sentrale prinsipper i bioetikken: velgjørenhet, ikke skade, rettferdighet og autonomi. I tillegg drøfter den utfordringer for fremtidens fosterdiagnostikk.

Hva vil vi med fosterdiagnostikken? klargjør etiske aspekter og argumenter som er viktige for helsepersonell, og for alle som er opptatt av utviklingen av helsetjenester, helsepolitikk og samfunn. Den handler nemlig om hvem som skal bli fremtidige borgere og hva vi skal vite om dem.”

Fra Kristin Clemets anmeldelse hos Minerva:

De som kjenner forfatterne fra før, vet at de har et ståsted, men dette er ikke noe de prakker på leseren. De legger frem argumentene og ønsker at vi skal trekke våre egne konklusjoner selv. (…) Boken er velskrevet og velstrukturert. (…) Et stort materiale er komprimert til en ganske liten bok som både fagfolk og lekfolk kan ha glede og nytte av. For våre lovgivere burde den være obligatorisk.

Mona Pedersen Unneruds anmeldelse i Bioingeniøren:

Boka «Hva vil vi med fosterdiagnostikken?» er en aktuell bok, som for øvrig burde ha kommet i fjor, siden den gir en svært god innføring i de ulike etiske aspekter og utfordringer som vil komme i kjølvannet av de historiske endringene i Bioteknologiloven (vedtatt i mai 2020). (…) De tre forfatterne viser kunnskap, forståelse og et genuint engasjement rundt tema. De sier selv at subjektive synspunkter kan skinne gjennom, men boka bærer ikke preg av det og er helt uten moralsk pekefinger. De overlater til leseren selv å gjøre seg opp en mening om fosterdiagnostikk basert på egne verdier. Boka burde leses av alle folkevalgte, alle som jobber innen fostermedisin og alle øvrige interesserte.

Fra Eirik Steenhoffs anmeldelse i Dagen:

26. mai 2020 ble en merkedag for bioetikken i Norge. Da vedtok Stortinget revideringer av bioteknologiloven i kraftig liberaliserende retning. For de av oss som savnet en grundigere betenkning den gangen, kommer boken Hva vil vi med fosterdiagnostikken? ikke en dag for tidlig.

Fra Andreas Nydals anmeldelse i Inter Medicos:

Boken løfter debatten til nivået den burde foregått på (…) Forfatterne søker å ivareta selvforståelsen til begge parter, og holder en beundringsverdig nøktern tone. (…) Dette er en uhyre viktig bok som tilgjengeliggjør komplekse problemstillinger i en lettfattelig form.

“Etikk i helsetjenesten”

Fagbok i helseetikk der jeg er hovedredaktør og medforfatter på fire kapitler. Hovedvekt på klinisk etikk, men dekker også andre hovedområder i helseetikken, slik at den er egnet som lærebok på medisinstudiet og andre helsefagstudier. Gyldendal Akademisk (2020).

Fra Eli Bergs anmeldelse i Utposten:

Boken vil kunne egne seg svært godt både for leger og andre helsepersonellgrupper, så vel i studiet som i videre- og etterutdanning innenfor medisin og helsefag. Men ikke minst viktig: Den kan sterkt anbefales for aktive klinikere – og da både som lesning «fra perm til perm», men den kan også fungere godt som oppslagsbok.

Fra Else M. Thyness’ anmeldese i Ergoterapeuten 3/2020:

“Etikk i helsetjenesten” er en velskrevet, interessant bok som tar for seg mange aspekter ved etikk. Etter min mening er den meget relevant både for ergoterapeuter og andre yrkesgrupper innen helsesektoren.

“Dødshjelp i Norden? Etikk, klinikk og politikk”

Vitenskapelig antologi med perspektiver mot legalisering av dødshjelp. 15 kapitler med bidragsytere fra de nordiske land samt Nederland. Utgitt som open access, slik at hele boka er åpent tilgjengelig for nedlastning. Jeg er medredaktør og har skrevet/bidratt til tre kapitler. Cappelen Damm Akademisk (2020).

Fra Målfrid H. Bjørgaas’ anmeldelse i Utposten:

Som forventet er boka både grundig og saklig. At den samtidig er spennende og drivende å lese var kanskje litt mer uventet. (…) Et “must” for fagfolk involvert i liv- og død-problematikk, journalister, politikere og andre engasjerte dødshjelpsdebattanter!

Fra Bente Sandvigs anmeldelse i Fri Tanke (1/2021):

Enten man er for eller mot legalisering av aktiv dødshjelp, kan jeg anbefale å lese Dødshjelp i Norden. (…) Redaktørene har et klart ståsted, de er mot aktiv dødshjelp, men bidrar først og fremst med å rydde debatten og gi et kunnskapsgrunnlag.

Lars Ø. Ursin i Tidsskrift for Den norske legeforening er mer kritisk:

Boka er gjennomgående velskrevet og lettfattelig (…) I boka fremstår ikke tittelspørsmålet om dødshjelp som et vanskelig etisk spørsmål. Bidragsyterne i boka er tilsynelatende skjønt enige om at dødshjelp bør forbys, og graviterer gjennomgående og som lovet mot det som peker mot forbud. Bidragene dreier seg først og fremst om å vise hvorfor og hvordan vi etisk, sosialt, medisinsk og politisk best klarer oss uten dødshjelp. Om alt dette står det stort sett fine og fornuftige ting, og fortjenstfullt løftes det kliniske perspektivet frem.

Fagfellevurderte akademiske artikler:

53. Wikstøl D, Pedersen R, Magelssen M. “Public attitudes and health law in conflict: somatic vs. mental care, role of next of kin, and the right to refuse treatment and information”BMC Health Services Research 2021; 21: 3.

52. Heggestad AKT, Magelssen M, Pedersen R, Gjerberg E. “Ethical challenges in home-based care: A systematic literature review”. Nursing Ethics, publisert på nett 17.12.2020.

51. Magelssen M, Ewnetu DB. “Professionals’ experience with conscientious objection to abortion in Addis Ababa, Ethiopia: an interview study“.  Developing World Bioethics, publisert på nett 27.10.2020.

50. Magelssen M, Karlsen H, Pedersen R, Thoresen L. “Implementing clinical ethics committees as a complex intervention: presentation of a feasibility study in community care”. BMC Medical Ethics 2020; 21: 82

49. Heggestad AKT, Førde R, Magelssen M, Arnekleiv B. “Ethics reflection groups for school nurses”. Nursing Ethics 2020

48. Gustad KE, Askjer Å, Nortvedt P, Fredheim OMS, Magelssen M. “Refractory suffering at the end of life and the assisted dying debate: An interview study with palliative care nurses and doctors”. Clinical Ethics 2020

47. Fredheim OM, Skulberg IM, Magelssen M, Steine S. “Clinical and ethical aspects of palliative sedation with propofol – a retrospective quantitative and qualitative study”. Acta Anaesthesiologica Scandinavia 2020; 64(9): 1319-1326.

46. Ewnetu DB, Thorsen VC, Solbakk JH, Magelssen M. “Still a moral dilemma: how Ethiopian professionals providing abortion come to terms with conflicting norms and demands”BMC Medical Ethics 2020; 21: 16.

45. Litleskare LA, Strander MT, Førde R, Magelssen M. “Refusals to perform ritual circumcision: a qualitative study of doctors’ professional and ethical reasoning”BMC Medical Ethics 2020; 21: 5.

44. Magelssen M, Pedersen R, Miljeteig I, Ervik H, Førde R. “Importance of systematic deliberation and stakeholder presence: a national study of clinical ethics committees”Journal of Medical Ethics 2020; 46(2): 66-70.

43. Magelssen M, Bærøe K. “Can clinical ethics committees be legitimate actors in bedside rationing?” BMC Medical Ethics 2019; 20: 97.

42. Fredheim OMS, Magelssen M. “Etiske dilemmaer ved suicidalitet hos pasienter med kort forventet levetid”. Tidsskrift for Den norske legeforening 2019; 139(16): 1574-8.

41. Magelssen M, Le NQ, Supphellen M. “Secularity, abortion, assisted dying and the future of conscientious objection: modelling the relationship between attitudes”. BMC Medical Ethics 2019; 20: 65.

40. Barlaup AH, Landsverk ÅE, Myskja BK, Supphellen M, Magelssen M. “Acceptable attitudes and the limits of tolerance: Understanding public attitudes to conscientious objection in healthcare”. [Åpent tilgjengelig versjon (PDF)] Clinical Ethics 2019; 14(3): 115-121.

39. Gaasø OM, Isaksson Rø K, Bringedal B, Magelssen M. “Legers holdninger til aktiv dødshjelp”. Tidsskrift for Den norske legeforening 2019; 139(1): 31-35.

38. Karlsen H, Lillemoen L, Magelssen M, Førde R, Pedersen R, Gjerberg E. “How to succeed with ethics reflection groups in community healthcare? Professionals’ perceptions”Nursing Ethics 2019; 26(4): 1243-1255.

37. Myskja B, Magelssen M. “Conscientious objection to intentional killing: an argument for toleration”. BMC Medical Ethics 2018; 19: 82.

36. Magelssen M, Førde R. “Prioritering i helsetjenesten: Ni dilemmaer i kjølvannet av Spinraza-saken“. Nytt norsk tidsskrift 2018; 35(3-4): 279-288.

35. Magelssen M, Solberg B, Supphellen M, Haugen G. “Attitudes to prenatal screening among Norwegian citizens: liberality, ambivalence and sensitivity”BMC Medical Ethics 2018; 19: 80.

34. Magelssen M, Holmøy T, Horn MA, Dybwik K, Førde R. “Ethical challenges in tracheostomy-assisted ventilation in amyotrophic lateral sclerosis”Journal of Neurology 2018; 265: 2730-2736.

33. Hofmann BMagelssen M. “In pursuit of goodness in bioethics: analysis of an exemplary article”BMC Medical Ethics 2018; 19: 60.

32. Magelssen M, Pedersen R, Førde R. “Hvordan arbeider klinisk etikk-komiteene?” Tidsskrift for Den norske legeforening 2018; 138: 134-137.

31. Karlsen H, Gjerberg E, Førde R, Magelssen M, Pedersen R, Lillemoen L. “Etikkarbeid i kommunal helse- og omsorgstjeneste – evaluering av etikkrefleksjonens innhold og betydning”. Nordisk sygeplejeforskning 2018; 8(1): 22-36.

30. Magelssen M, Gjerberg E, Lillemoen L, Førde R, Pedersen R. “Ethics support in community care makes a difference for practice”. Nursing Ethics 2018; 25(2): 165-173.

29. Bringedal B, Isaksson Rø K, Magelssen M, Førde R, Aasland OG. “Between professional values, social regulations and patient preferences: medical doctors’ perceptions of ethical dilemmas”Journal of Medical Ethics 2018; 44: 239-243.

28. Antonsen Y, Normann AK, Nilsen HR, Magelssen M. “Systematisk etikkarbeid krever lederforankring”Tidsskrift for omsorgsforskning 2018; 4(1): 40-49.

27. Magelssen M, Miljeteig I, Pedersen R, Førde R. “Roles and responsibilities of clinical ethics committees in priority setting”BMC Medical Ethics 2017; 18: 68.

26. Magelssen M. “Professional and conscience-based refusals: the case of the psychiatrist’s harmful prescription”Journal of Medical Ethics 2017; 43(12): 841-844.

25. Blikshavn T, Husum TL, Magelssen M. “Four Reasons Why Assisted Dying Should Not Be Offered for Depression”. Journal of Bioethical Inquiry 2017; 14(1): 151-157.

24. Magelssen M, Gjerberg E, Pedersen R, Førde R, Lillemoen L. “The Norwegian national project for ethics support in community health and care services”BMC Medical Ethics 2016; 17: 70.

AJOB23. Magelssen MPedersen RFørde R. “Four Roles of Ethical Theory in Clinical Ethics Consultation”American Journal of Bioethics 2016; 16(9): 26–33.

22. Magelssen M, Kaushal S, Nyembwe KA. “Intending, hastening and causing death in non-treatment decisions: a physician interview study”Journal of Medical Ethics 2016; 42(9): 592-596.

21. Magelssen M, Supphellen M, Nortvedt P, Materstvedt LJ. “Attitudes towards assisted dying are influenced by question wording and order: a survey experiment”. BMC Medical Ethics 2016; 17: 24.

F1.medium20. Materstvedt LJ & Magelssen M. “Medical murder in Belgium and the Netherlands”Journal of Medical Ethics 2016; 42(9): 621-624.

19. Magelssen M, Nortvedt P, Solbakk JH. “Rationing at the bedside: Immoral or unavoidable?” Clinical Ethics 2016; 11(4): 112-121 [utkastversjon (PDF)].

T-16-07-Forside-lite18. Fredheim OMS, Ruud Hansen TW, Haugen G & Magelssen M. “Bør man kunne tilby keisersnitt ved trisomi 13 og 18?” Tidsskrift for Den norske legeforening 2016; 136(7): 630-632.

17. Magelssen M. “Prenatal Diagnosis and the Christian Health Professional”. Christian Bioethics 2016; 22(3): 325-339.

16. Magelssen M, Filtvedt OJ. “Assisted Reproduction, the Logic of Liberalization, and Five Christian Responses”Ethics & Medicine 2015; 31(3): 159-175.

15. Magelssen MPedersen RFørde R. “Novel Paths to Relevance: How Clinical Ethics Committees Promote Ethical Reflection”HEC Forum 2015; 28(3): 205-216 [utkastversjon (PDF)].

14. Magelssen M, Langeland GO. “Fastlegers reservasjonsadgang – hyklersk eller velbegrunnet?” Etikk i praksis/Nordic Journal of Applied Ethics 2014; 8(2): 69-81.

13. Nordberg EMK, Skirbekk HMagelssen M. “Conscientious objection to referrals for abortion: pragmatic solution or threat to women’s rights?” BMC Medical Ethics 2014; 15: 15.

12. Magelssen M, Pedersen R, Førde R. “Sources of bias in clinical ethics case deliberation”. Journal of Medical Ethics 2014; 40: 678-682.

11. Nordstrand SJ, Nordstrand MA, Nortvedt P, Magelssen M. “Medical students’ attitudes towards conscientious objection: a survey”. Journal of Medical Ethics 2014; 40: 609-612.

10. Nordstrand MA, Nordstrand SJ, Materstvedt LJ, Nortvedt PMagelssen M. “Medisinstudenters holdninger til legalisering av eutanasi og legeassistert selvmord”Tidsskrift for Den norske legeforening 2013; 133(22): 2359-2363.

9. Magelssen M. “Kristen bioetikk på defensiven”. Etikk i praksis/Nordic Journal of Applied Ethics 2013; 7(2): 18-30.

8. Magelssen M, Materstvedt LJ. “Å granske hjerter og nyrer: Ultralydens etikk”. Nytt norsk tidsskrift 2013; 30(1): 28-40.

7. Magelssen M, Åsten P, Godal E, Os E, Smith A, Rusten Solås H, Hem MH. “Blood sampling from dying patients – an ethical dilemma”. Clinical Ethics 2012; 7: 107-110.

6. Magelssen M, Godal E, Os E, Smith A, Rusten Solås H, Åsten P, Hem MH. “Prøvetaking av døende pasienter – et etisk dilemma”. Bioingeniøren 2012; (5): 12-16.

5. Magelssen M. “When should conscientious objection be accepted?” Journal of Medical Ethics 2012; 38: 18-21.

4. Magelssen M, Folstad T. “Bør leger ha reservasjonsrett ved assistert befruktning?” Etikk i praksis/Nordic Journal of Applied Ethics 2011; 5(2): 7-22.

3. Hagen GH, Hage CØ, Magelssen M, Nortvedt P. “Medisinstudenters holdninger til selvbestemt abort”. Tidsskrift for Den norske legeforening 2011; 131: 1768-71.

2. Magelssen M. “To teorier om fosterets moralske status”. Norsk filosofisk tidsskrift 2011; 46(3): 199-211. [Utkastversjon (PDF)]

1. Slettedal JK, Nilssen DOV, Magelssen M, Løberg EM, Mæhlen J. “Brain pathology in fatal serotonin syndrome: presentation of two cases”. Neuropathology 2011; 31(3): 265-70.

Andre artikler i akademiske tidsskrifter:

Heggestad AKT, Førde R, Pedersen R, Magelssen M. “Prioriteringsutfordringer i helse- og omsorgstjenesten i kommunene under covid-19-pandemien”. Tidsskrift for omsorgsforskning 2020; 6(1): 1-5.

Magelssen M. “Likeverd i praksis” (review of Kjersti Skarstad: Funksjonshemmedes menneskerettigheter”). Tidsskrift for Den norske legeforening 2019; 139(15).

Hofmann B, Førde R, Magelssen M. “Nødvendig helsehjelp eller bemidledes bakvei inn i offentlig helsetjeneste?” Tidsskrift for Den norske legeforening 2019; 139(14): 1358-61.

Magelssen M. “Opting Out. Conscience and Cooperation in a Pluralistic Society” (Anmeldelse av David Oderbergs bok). The New Bioethics 2019.

Magelssen M. “Veien til dømmekraft” (Anmeldelse av Hjørleifsson & Lea: God praksis). Tidsskrift for Den norske legeforening 2018; 138: 670.

Magelssen M. “Livskvalitet i livets siste fase” (Anmeldelse av Atul Gawandes bok “Å være dødelig”). Tidsskrift for Den norske legeforening 2017; 137: 645.

Magelssen M. “Både personlig og allmenngyldig” (Anmeldelse av Trude Trønnes-Christensens bok “Jeg rekker opp hånden for deg”). Tidsskrift for Den norske legeforening 2015; 135: 154.

Materstvedt LJ, Magelssen M. “Liberalisering av fosterdiagnostikk?” Nytt Norsk Tidsskrift 2014; 30(1): 106-8.

Magelssen M. “Å få et annerledesbarn” (Anmeldelse av Siri Fuglem Bergs bok “Evy Kristine – retten til et annerledesbarn”). Tidsskrift for Den norske legeforening 2013; 133: 1960.

Magelssen M, Meland E. “Fastlegers skjønnsutøvelse er truet” (kommentar). Tidsskrift for Den norske legeforening 2013; 133: 1170.

Magelssen M, Fredheim OMS. “Når bør leger ha reservasjonsrett?” (kronikk). Tidsskrift for Den norske legeforening 2011; 131: 2518-9.

Magelssen M, Fredheim OMS. “En åndelig dimensjon er viktig for mange pasienter” (kronikk). Tidsskrift for Den norske legeforening 2011; 131: 138-40.

Menneskeverd i klinikk og politikkBok:

“Menneskeverd i klinikk og politikk. Bioetikk i lys av kristen tro”. Lunde Forlag 2013. 3. opplag 2020.

Omtale i Vårt Land (Johannes Morken):

Lege Morten Magelssen har i den poengterte og velskrivne boka Menneskeverd i klinikk og politikk summert opp utviklinga. Boka har som føremål å formulere ein bioetikk i lys av kristen tru. Her er tankevekkjande og svært opplysande stoff både om abort, reservasjonsrett, assistert befruktning, gen- og bioteknologi og dødshjelp. Magelssen informerer, reflekterer og argumenterer på ein måte som burde vinne gjenklang langt utanfor krinsane som står bak utgjevinga (…)

Anmeldelser: Bioingeniøren (Kristin Løes); Dagen (Kjell Skartveit); Fast Grunn (Magnus Nordstrand); GENialt (Berge Solberg); Krigsropet (Jan Risan); Moss Avis (Boe Johannes Hermansen); Norsk filosofisk tidsskrift (Ole Martin Moen); Steg (Tom Arne Møllerbråten); St. Olav (Gunnar Grøstad Johnson); Sykepleien (Liv Wergeland Sørbye); Tidsskrift for Den norske legeforening (Hanne S. Valeur).

Doktoravhandling:

“Life, Medicine and Human Fulfilment. End-of-Life Decisions in Light of a Revised Natural Law Theory” (2014). Fra bedømmelseskomiteens vurdering:

“Magelssen’s study is original, well-argued, and well-written. … the committee considers the dissertation as an excellent study of new natural law theory that adds important dimensions to the ethics of end-of-life decisions.”

Bokkapitler:

Magelssen M., Shaw, J. “Intentions of physicians and end of life team”. I: Emmerich, Mallia, Gordijn, Pistoia (red.), Contemporary European Perspectives on the Ethics of End of Life Care. Springer, 2020.

Magelssen M. “Er prioritering forenlig med helsepersonells profesjonsetikk?” I: HS Aasen, B Bringedal, K Bærøe, AM Magnussen (red.), Prioritering, styring og likebehandling. Utfordringer i norsk helsetjeneste. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2018, s. 140-165.

Magelssen M. “How details matter morally in the debate on conscientious objection. The case of Norway”. I: Frewer, Bergemann & Jäger, Jahrbuch Ethik in der Klinik 9, Würzburg: Königshausen & Neumann, 2016, s. 343-350.

Magelssen M. “‘Skrevet i hjertet’. Vårt indre moralske kompass”. I: “Troverdig tro”, red. Morten Dahle Andersen. Oslo: Luther forlag, 2010.