Klinisk etikk

“Klinisk etikk” er praktisk etikk slik det fortoner seg i hverdagen i helsetjenestene. Typiske problemstillinger handler om pasientautonomi og beslutningskompetanse, prioritering og ressursbruk, beslutninger om behandling i livets siste fase, og taushetsplikt og informasjon.

Senter for medisinsk etikk (SME) får en årlig bevilgning fra Helsedirektoratet for å styrke etikkompetansen i helsetjenestene. Siden 2019 har jeg ledet dette arbeidet. Vi er spesielt opptatt av å støtte, koordinere og drive fagutvikling for etikkarbeidet i tjenestene – det vil si for kliniske etikk-komiteer i sykehus og kommuner, og etikkrefleksjonsgrupper på kliniske avdelinger. 

Mange av mine forskningsartikler handler om hvordan etikkarbeid kan være til hjelp for klinikere til å finne gode løsninger på vanskelige problemstillinger. Indirekte er etikkarbeidet med på å heve kvaliteten på de helsetjenestene som ytes.