Klinisk etikk

“Klinisk etikk” er praktisk etikk slik det fortoner seg i hverdagen i helsetjenestene. Typiske problemstillinger handler om pasientautonomi og beslutningskompetanse, prioritering og ressursbruk, beslutninger om behandling i livets siste fase, og taushetsplikt og informasjon.


Vår lærebok “Etikk i helsetjenesten” er tatt i bruk på mange grunn- og videreutdanninger. Den skiller seg fra andre lærebøker i helseetikk ved å gå mer i dybden på den praktiske, kliniske etikken.

Senter for medisinsk etikk (SME) får en årlig bevilgning fra Helsedirektoratet for å styrke etikkompetansen i helsetjenestene. Mellom 2019 og 2023 ledet jeg dette arbeidet. Vi er spesielt opptatt av å støtte, koordinere og drive fagutvikling for etikkarbeidet i tjenestene – det vil si for kliniske etikk-komiteer i sykehus og kommuner, og etikkrefleksjonsgrupper på kliniske avdelinger. 

Mange av mine forskningsartikler handler om hvordan etikkarbeid kan være til hjelp for klinikere til å finne gode løsninger på vanskelige problemstillinger. Indirekte er etikkarbeidet med på å heve kvaliteten på helsetjenestene som ytes.